Årsmøter, hederspris og familiearrangementer


Her vil du finne årsberetninger, referater fra det siste årsmøtet og fra tidligere år. Du finner også referater fra sommerarrangementene og en oversikt over dem som har mottatt Vangsjøen Vels Hederspris over en femtenårsperiode.

FAMILIEDAG 2017

Vangsjøen vel arrangerte familiedag lørdag 12. august 2017 kl. 14:00 - 17:00 Wenches Fjellkafé.
I forkant av arrangementet regnet det ganske mye, og det må ta skylda for at fremmøte ikke ble slik vi hadde håpet, men betydelig begrenset. Vi satser på ny familiedag neste år, med kassesnekring for barn og unge.
Hovedtemaet var orientering om fuglelivet i Valdres generelt og i Vangsjøområdet spesielt, og i tillegg var det lagt opp til fuglekassesnekring. Vellet takker Grete Marie Rogne og Terje Kristiansen for kjempeinnsats med å sørge for ferdigkappete materialer til 40 byggesett, tilpasset ulike størrelser på fuglekasser til forskjellige fuglearter. Noe få av de fremmøtte snekret kasser og noen fikk byggesett med seg hjem.
Vi takker også Wenche Skogen for at hun nok en gang stilte fjellkaféen til disposisjon for vellet og familiedagen.

Rolf Jørn Karlsen trakk sammenlikninger mellom Fokstumyra fuglereservat og Vangsjøområdet da de fleste arter som er observert og som hekker pÃ¥ Fokstumyra ogå hekker i Vangsjøområdet. Dette gjelder også truede og sårbare fuglearter. Han understreket at det er viktig å øke kunnskapen om de mange fugleartene i området blant medlemmene i Vangsjøen Vel.
Rolf Jørn har gjort fugleobservasjoner i området siden 1975 og har notert ca 100 arter. Blant disse finnes flere truede arter. Fra 1076 har han hatt 12 kvinandkasser eller andeholker som han har vedlikeholdt i alle de 41 årene de har hengt ute i terrenget. Og han regnet med at det er kommet 1200-1500 nye kvinandunger i dem.
Det er mange faktorer som virker inn på fuglelivet og hekkingen, som hyttebygging, veier og ikke minst nedbygging av seterdrift med gjengroing som resultat. Arter som er avhengig av åpent landskap og aktiv seterdrift, forsvinner når landskapet gror igjen. Dette er arter som taksvale, jordugle og gulerle. Aktivt seterdrift er viktig. Rolf Jørn nevnte også at det hekker flere tranepar i området hvert år, men ikke alle år får de fram unger.
Det hekker flere uglearter som perleugle, haukugla, hornugle, jordugle og også hubro er hørt og sett ved to lokaliteter. Lavskrike er blitt mer vanlig grunnet gjengroing og den har fulgt med granskogen oppover i fjellet. Av rovfugler er fjellvåk, tårnfalk og dvergfalk vanlige, mens hubro, myrhauk og kongeørn er sjeldne og ikke årvisse.

Trond Øigarden gav informasjon om Ørrin.
Han deltok med en stand og snakket om fuglelivet i Valdres og om aktiviteten i den lokale foreningen. Han hadde og til salgs to bøker han har skrevet; bl.a. en bok om fossekallen.
Fugl i Valdres har ekskursjoner til verneområder bl.a. i Begnavassdraget. Han nevnte Lomendeltaet, Urnes og Bagn som flotte steder å observere fugler. I tillegg: Dokkafjorden, Fløafjorden. Ølsjøen. Stølsvidda langs Tisleiadalen. Mye rovfugl. Ellers er Valdresflya et fint område å se de typiske fjellfuglene. Ørrin har en guidet tur i juli hvert år.
Hver hytte bør/kan gjerne ha 3 kasser, og de vanligste fuglene er: rødstjert, kjøttmeis, svart-hvit fluesnapper. Han oppfordret også til å legge inn observasjoner og informasjon på www.artsobservasjoner.no
Øigarden anbefalte Gyldendals store fugleguide, og en kikkert er et must! Han solgte også sin bok Fossekallen - Norges nasjonalfugl som presenterer fossekallens biologi med utgangspunkt i norsk aktivitet og forskning på arten. I tillegg har han skrevet boka Naturguide for pilegrimer - Blomster, fugler og dyr i kristen tradisjon. Boka presenterer legende- og tradisjonsstoff knyttet til blomster, fugler og dyr.

Wenches Fjellkafé var det salg av drikke, samt mat fra kiosk og grill som Wenche hadde kjøpt inn spesielt til familiedagen.

ÅRSMØTER

Årsmøtet for 2017 ble avholdt skjærtorsdag 13. april 2017 i Wenches Fjellkafé.

Nedenfor finner du referat og andre dokumenter fra dette siste årsmøtet, samt referater og årsberetninger fra årsmøter i perioden 2004 til 2016).

Her finner du referatet og sakspapirer til årsmøtet 2017:

 • Referat årsmøte 2017.
 • Dagsorden 2017.
 • Årsberetning 2016.
 • Årsregnskap 2016.
 • Forslag-anbefaling fra Skoggruppa.
 • Medlemsbrev - innkalling.
 • Referater fra tidligere årsmøter:

 • Klikk på årstallet og du kommer til referat for det aktuelle året:
  Årsmøte 2016 - referat.
  Årsmøte 2015 - referat.
  Årsmøte 2014 - referat.
  Årsmøte 2013 - referat.
  Årsmøte 2012 - referat
  Årsmøte 2011 - referat
  Årsmøte 2010 - referat
  Årsmøte 2009 - referat
  Årsmøte 2008 - referat
  Årsmøte 2007 - referat
  Årsmøte 2006 - referat
  Årsmøte 2005 - referat
  Årsmøte 2004 - referat

  Årsberetninger

 • Klikk på årstallet og du kommer til dokumentene:
  Årsberetning 2015.
  Årsberetning 2014.
  Årsberetning 2013.
  Årsberetning 2012.
  Årsberetning 2011.
  Årsberetning 2010
  Årsberetning 2009
  Årsberetning 2008
  Årsberetning 2007
  Årsberetning 2006
  Årsberetning 2005
  Årsberetning 2004

  HEDERSPRISEN 1999 - 2015

  Statuttene for Vangsjøen Vels Hederspris sier bl.a.:
  ”Vangsjøen Vels Hederspris kan gis den person/de personer som har gjort en spesiell innsats for å fremme velforeningens formål ved å:

 • verne om stedets lokale miljø og/eller
 • ivareta medlemmenes felles interesser og / eller
 • ydet verdifull innsats i velforeningens arbeid (gjelder overfor og i samarbeid med grunneiere, kommunen og andre)

 • Styret og medlemmene kan foreslå kandidater. Hedersprismottakere:

  2015 - Sissel Brinchmann
  2014 - Wenche Skogen
  2013 - Åge Sandsengen
  2008 - Jan Sagsveen
  2006 - Rolf Bjerke Paulssen
  2004 - Tor Løken
  2003 - Ingebjørg og Gunnar Haugen
  2002 - Kjell Maartmann-Moe
  2001 - Terje Stenseng
  2000 - Anne Karine og Oddgeir Milo
  1999 - Familiene Guderud og Schartum
  1999 - Tove og Torleif Lindtveit

  FAMILIEDAG/SOMMERARRANGEMENT 2005-2016

  Vangsjøen Vels sommerarrangement/familiedag ble avholdt i flere år, med fokus på lokalhistorie, kultur, stølstradisjoner og naturvern m.v., men i de siste årene har det også vært dugnader for å legge forholdene bedre tilrette for medlemmene, spesielt med tanke på barnefamilier.

  *****************************************************************************************************
  Nedenfor kan du finne referater og bilder fra dette arrangementet de siste årene - og det finnes også bilder under "Galleri"

  2016:
  • 1. oktober var det hogstdugnad på eiendommene til Terje Goflebakke, Wenche Ringstad og Grete M. Rogne. To grunneiere og 25 velmedlemmer deltok! Beitelandskapet på Rabalen som var helt gjengrodd er nå i ferd med å åpnes.
  • 30. juli ble det jobbet hardt med å få opp en ny rasteplass. Benk og bord står ved løypedelet Rabbalsvatn/Rundemellen-Turrsjøen og er døpt Svingen.
  • 2. juli var det vedsjau på bade-/bålplassen. Veldig bra fremmøte av medlemmer.
  2015: Vangsjøen Vel 25 år! Vangsjøen Vel ble stiftet 13. april 1990 og 25 årsjubileet ble markert med familiedag 8. august på toppen av Rabbalsmellen med avduking av den første panoramaskiven i Øystre Slidre. Det var omlag 100 personer tilstede.
 • Dugnader ble også holdt for å forbedre stier og løyper.

 • 2014: Avduking av minnebauta ble høytidelig markert på 70-årsdagen for krigshendelsene 13. juni 1944. Øystre Slidre Historielag sto for arrangementet og Vangsjøen Vel støttet økonomisk slik at Wenches Fjellkafé kunne sørge for lett servering.
  Les mer om nevnte krigshandlinger i heftet: "Trefningene ved Buahaugen og Rabalen 13. juni 1944"
  2013: Styret satte opp turkasser på alle våre turmål. Familiedag ble avholdt som en dugnad i forbindelse rydding av ny sti fra bålplassen til Kjølafjellet. Stien er merket med gule merker.
  2011:En dugnadsgjeng på sju jobbet med en klopp over Rabbalsbekken ovenfor bålplassen, slik at det er blitt enklere å komme over bekken til bål-/badeplassen. Takk til Oscar Andersen-Gott for bildet og til de to bestemødrene som har godkjent kloppen! NYHETER - FLOTT BÅL- OG BADEPLASS - bedret atkomst
  2010: Årets sommerarrangement/familiedag var nok en gang en dugnad lørdag 31. juli for å lage/utbedre atkomst til bålplassen. Bålet var tent og det ble grillet pølser og kokt kaffe.
  2009: Årets sommerarrangement/familiedag var en dugnad som resulterte i en fin bålplass ved Rabbalsbekken.
  2008: Årets sommerarrangement/familiedag fant sted på Vangsjøstølen, familien Koch`s eiendom på Bukono lørdag 2. august kl. 14.00. Programmet tok for seg historien om Valdres Skiferindustri og stølsliv på Bukono. Arrangementet ble gjennomført selv om været ikke var helt samarbeidsvilling. Det var nok årsaken til at kun 25 møtte frem. Foredragsholder Gunnar Skogen fortalte imidlertid at et større og bedre skifer-museum enn hva de har i dag er under arbeid, og at vi gjerne kan arrangere vår sommersamling der i 2010.

  2007
  Vangsjøen Vel arrangerte lørdag 29. juli sin tradisjonelle familiedag, denne gang på Rabalen med over 90 deltagere. Tema for dagen var stølslivet før og nå. Familien Karlsen (Jorunn, Rolf Ivar, Sidsel Beate og Rolf Jørn) på Rudi-stølen stod for invitasjonen, og sammen med Ragnhild Skiaker og velformannen hadde Rolf Jørn lagt opp programmet for dagen.
  Jorunn Karlsen slo an tonen med vakkert langeleikspill før Ragnhild fortalte om buferdsdagen, først til heimstølen og så senere til Rabalen, som var langstøl. Her var det tidligere 13 støler, og på Buahaugen på andre siden av Vangsjøen, var det to støler.
  Du kan lese mer og se bilder her: Familiedag 2007 - referat


  2006
  På Familiedagen 29. juli 2006 snakket Håkon Johs. Skarstad, avd. leder Bioforsk Øst, Løken om Merkevareprogrammet i Valdres – lokalprodusert mat mm; om Ormtjernskampen nasjonalpark og planene for utvidelse samt om temaet Bioenergi.
  Du kan lese mer og se bilder her: Familiedag 2006 - referat


  2005
  Familiedagen 2005 ble holdt lørdag 30.juli. Det var en meget vellykket dag med omkring 70 deltakere. Takket være Rolf Bjerke Paulssens innsats var det svært interessante orienteringer om krigshandlinger i 1944 og historie knyttet til disse, samt om botanikk og endringer i vekst og flora i området. På bakgrunn av denne dagen og stoffet som var samlet, ble heftet "Trefningene ved Buahaugen og Rabalen 13. juni 1944"
  laget.
  Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.