Stier og skiløyper


I Øystre Slidre og i Vangsjøområdet er det et godt nett av stier, både merkete og umerkete, sykkelmuligheter og skiløyper. Nedenfor finner du mer om stier, skiløyper og løypelag, og vi oppfordrer til at du tar kontakt med oss, dersom du har rettelser eller tilføyelser å bidra med.

VINTER OG TILHØRENDE AKTIVITETER

Øystre Slidre Kommune har lagt ut oppdaterte skiløypekart: Løypekart Øystre Slidre

Lenke til digitalt skiløypekart for smarttelefon, nettbrett og PC

MELLADN TURLØYPER (MT)


MT ble etablert i 2003. Mellad’n Turløyper er en ideell forening uten økonomiske eller forretningsmessige formål. Mellad’n Turløyper skal være en koordinerende forening for følgende hyttevel, lag, foreninger og interessenter, alle tilhørende i Øystre Slidre kommune.

På årsmøtet søndag 19.10.14 (referat finner du nedenfor) ble det (gjen)valgt styre i MT: Styreleder - Håvar Menken - Luskeråsen Vel, Kasserer - Åge Sandsengen - Rogne IL, Styremedlemmer: Rune Jernberg - Bjødnaholet Vel, Dag Bay - Midthøgda Vel, Einar Skage Andersen (vara Morten Ek) - Vangsjøen Vel, Jan Wollan - Rennsennstølen Vel og Petter Kolve - Vangsjøen Fjellstue.

Erfaringer: Forrige sesong var vanskelig pga mye snøfall og kvaliteten ble noe forringet. MT fikk også noen klager, men stort sett så er brukerne fornøyd. SMS tjenesten opprettholdes.
Dugnad og løyperydding: Instruks for løyperydding og hvilken strekning hver enkelt hyttevel har ansvaret for ble sendt ut. Styret i MT har inntrykk av at dette fungere godt.

NB! Det enkelte hyttevel har ansvaret for at skiløypetraséen er ryddet og klar til kjøring av skiløyper i samsvar med løyperyddingsinstruks nedenfor.
En dugnadsgruppe i Vangsjøen vels "Jegerkorps" satte høsten 2014 opp staur, ryddet og kontrollerte i Saurløypa fra Tansberg til Rabalen.

Skiløypekart oppdatert

 • Øystre Slidre skikart.
 • Mellad'n Turløyper skikart .
  Oppdatert informasjon finner du på MTs hjemmeside: Mellad'n Turløyper

 • Her finner du MTs løypekart:
  Melladn løypekart
  Ønsker du en større versjon, gå til: Melladn løypekart

  Her finner du en annen versjon av løypekartet:
  Melladn turløype

  HVOR ER DET SKIFØRE NÅ?
  Klikk her og sjekk Langrenn.com eller gå til Mellad'n Turløypers egne sider (se ovenfor)

  Nytt for 2012 er disse traseene du finner i vedlagte kart:
 • Melladn løypekart med ny trase fra Rabalen mot Bukono Løypa er merket med rosa linje
 • Melladns nye løype i nordenden av Vangsjøen. Den nye maskinpreparerte løypa er merket med prikkete linjer

 • De fleste løypelagene ligger ute på nettsiden www.skisporet.no Skisporet.no bidrar til løypeformidlingen med løypestatus, temperatur og vætutsikter.
  Vil du gå rett til oversikt over Mellad'n Turløyper på Skisporet, trykk her: MT løyper - GPS løypemaskin

 • For Yddin området: Yddin løyper - GPS Løypemaskin

  Scooterkjørte løyper

  I området omkring Vangsjøen er det også noen scooterkjørte løyper. Disse er tegnet inn på kommunens løypekart. Etter hvert som vellet får informasjon om og eventuelt når løypene vil bli kjørt og hvem som kjører, vil vi legge ut denne.

 • LØYPEPLAN FOR ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

 • Øystre Slidre Kommune har utarbeidet en Løypeplan for Øystre Slidre.
  Kommunen har et omfattende løypetilbud som dekker alles ønsker uansett ferdigheter og værforhold. Kommunen er delt inn i 6 løypelag som sørger for preparerte skiløyper både i kulturlandskapet nede i bygda, såvel som flotte panoramautsiktsløyper i høgfjellet. Kommunen har utarbeidet nedlastbare kart i PDF over skiløypene i forbindelse med løypeplanarbeidet.
  Målet med skiløypeplan (2009 - 2012) er å få et helhetlig og variert tilbud med mange gode skiopplevelser til alle brukergrupper. Viktig tiltak har vært å samordne både løyper og de mange aktørene som er involvert i etablering og drift av et så omfattende løypenett. Det har vært lagt vekt på å etablere ryddige og forutsigbare forhold både for grunneiere og løypelagene. Dett er gjort gjennom skriftelige avtaler mellom grunneierne som er berørt og kommunen.

  Du kan lese mer her: Øystre Slidre Kommune - Løypeplan

  ANDRE LØYPELAG OG LØYPER
 • Leirin Skiløyper AS

 • Leirin løypekart

 • Aurdal og Kruk løypelag
  Løypelaget preparerer ca 172 km skiløyper. Løypene har doble spor som legges med moderne løypemaskin. Tidlig i sesongen, eller ved spesielle snøforhold, blir løypene gjerne preparert med snøscooter.

 • Yddin og Javnlie Løypelag AB ble stiftet langfredag i påsken 2008 med hytteeier Jan Lille-Homb som leder. Yddin og Javnlie løypelag's formål er å ivareta ansvar for opparbeidelse og vedlikehold av løypetraseene i sitt område i henhold til Øystre Slidre kommunes vedtatte løypeplan. Løypene kjøres med løypemaskin og snøscooter i henhold til løypelagets løypekart fra før jul og til etter påske, alle helger, vinterferie uke 8/9 samt påskeuka

 • Beitostølen Løypeforening har som formål å finansiere og utvikle skiløypenettet og turstiene i området rundt Beitostølen.

 • Skiløyper i Valdres Informasjon om en lang rekke skiløyper i hele Valdres ligger på sidene til Valdres Kultur- og Naturpark.

 • Det ligger også fine kart på hjemmesidene til ulike løypelag. Se mer om dette under Lenker der vi har lagt inn lenker til Leirin, Mellad'n Turløyper, Yddin løyper og Aurdal og Kruk løypelag  SOMMER

  Sommerlige, vakre grønne øyer i Vangsjøen
  Øyer i Vangsjøen
  Foto Elin Solvang  STI- OG LØYPEPLAN FRA ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

  På møte i KUN, Nemnda for kultur, utvikling og næring den 16.05.2012 ble "Stig- og løypeplan for Øystre Slidre kommune 2012-2015" behandlet etter høringsrunden. Bakgrunn for saken er at kommunestyret vedtok 18.12.08 "Landbruksplan for kommunen". Tiltak 2 under hovudsatsingsområdet areal er å utarbeide stig- og løypeplan for kommunen med "konfliktdempande omsyn til natur, næring og miljø". Etter vedtak i kommunedelplan for Beitostølenområdet (25.08.11) samt vernevedtak for Langsua (Kgl.Res. 11.03.11 ) var to sentrale rammevilkår på plass. Videre lå det tidsmessig til rette for å slå skiløypeplan og stigplan sammen til en sti- og løypeplan.

  Foreløpig høring stiplan
  Etter oppstartprosess med åpne møter og etablering av arbeidsgrupper for stier, sykkelstier/-ruter og ridestier ble utkast til stiplan sendt på foreløpig høring våren 2010.
  Med bakgrunn i foreløpig høringsrunde for stiplan, en rekke innspill fra lag/organisasjoner, enkeltpersoner, arbeidsmøter og befaringer er det utarbeidet et utkast til sti- og løypeplan med tilhørende plankart. Ridestier er tatt ut av planen.

  Du finner mer informasjon her: Mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside, eller ta kontakt med avdeling næring og miljø i kommunen.


  LOKALE STIER RYDDET OG MERKET AV VANGSJØEN VEL
  • Vangsjøen Vel har jevnlig dugnader og rydder og merker stier og ulike ferdselsveier. F. eks. er den gamle stien mellom Buahaugen og Rabalen, som var i bruk under krigen, nå ryddet takket være stor innsats fra en dugnadsgjeng (Rolf Jørn Karlsen, Jorunn og Rolf Bjerke Paulssen).

  Mer informasjon om stier håper vi å komme tilbake til når kommunens stiplan er ferdig.

  Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.