Vedtekter for Vangsjøen Vel

 • Sist endret av Vellets Årsmøte 20. april 2000
 • § 1. Vangsjøen Vel har til formål å verne om stedets lokale miljø og sørge for god skikk og orden. Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-à-vis og i samarbeid med grunneiere, kommunen og andre. Vellets årsmøter avgjør på bakgrunn av fremsatte forslag i innkallelsen til årsmøtet, Vellets tilknytning til andre organisasjoner.
 • § 2. Vellets medlemmer omfatter hytte- og støls-/grunneiere i områdene rundt Vangsjøen. Vellet grenser forøvrig mot Midthøgde, og Søndre Rennsenn Vel og Øyangen Vel.
 • § 3. Vellet ledes av et styre på 4 medlemmer som velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Gjenvalg er tillatt. I tillegg kan årsmøtet velge en observatør til styret fra støls-/grunneierne.
  • - Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.
  • - Styret kan ikke oppta lån for Vellet eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten.

 • § 4. En valgkomité på 2 (to) medlemmer fremlegger forslag til de valg som er nevnt i paragraf 5,pkt c og d.

 • § 5. Årsmøte avholdes hvert år i påsken, senest innen Påskeaftens ettermiddag. Sammen med innkallelsen, som postlegges senest 3 uker før årsmøtet, skal det sendes styreberetning og revidert regnskap, samt eventuelle innkomne forslag.
  Årsmøtet, som ledes av formannen eller et annet medlem av Vellet etter forslag fra årsmøtet, skal behandle:
  • a) Styrets beretning om det forløpne år.
  • b) Revidert regnskap.
  • c) Valg av styremedlemmer (herunder også observatør fra støls-/grunneierne) samt valg av representanter til evt. andre styrer hvor Vellet er interessert i å være representert.
  • d) Valg av revisor og valgkomité.
  • e) Fastsette medlemskontingenter.
  • f) Innkomne forslag eller saker som styret eller noen annen av Vellets medlemmer ønsker å behandle.

  Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer samt eventuelle fullmakter. Ett medlem kan møte med inntil 3 fullmakter.


 • § 6. Eventuelle forandringer av vedtektene krev 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer samt eventuelle fullmakter. Ett medlem kan møte med inntil 3 fullmakter.


 • § 7. Vellets oppløsning kan bare besluttes når 3/4 av alle Vellets medlemmer stemmer for det.
Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.