Vedtekter for Vangsjøen Vel

 • Sist endret av vellets årsmøte 29. mars 2018
 • § 1. Vangsjøen Vel har til formål å verne om stedets lokale miljø og bidra til bærekraftig bruk av området. Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-à-vis og i samarbeid med grunneiere, kommunen, veglag, andre velforeninger, løypelag og andre.
 • § 2. Vellets medlemmer omfatter hytte- og støls-/grunneiere i områdene rundt Vangsjøen. Vellet grenser forøvrig mot Midthøgde, og Søndre Rennsenn Vel og Øyangen Vel.
 • § 3. Vellet ledes av et styre på 4 (fire) medlemmer som velges av årsmøtet for 2 (to) år av gangen. Leder skal velges av årsmøtet. Gjenvalg er tillatt. I tillegg kan årsmøtet velge en observatør til styret fra støls-/grunneierne.
  • - Styret skal føre referat fra styremøter og årsmøter.
  • - Styret kan ikke oppta lån for vellet eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten.

 • § 4. En valgkomité på 3 (tre)medlemmer fremlegger forslag til de valg som er nevnt i paragraf 5,pkt c og d.

 • § 5. Årsmøte avholdes hvert år i påsken, senest innen Påskeaften ettermiddag. Sammen med innkallelsen, som sendes ut senest 3 (tre) uker før årsmøtet, skal det sendes forslag til årsberetning og revidert regnskap, samt eventuelle innkomne forslag.
  Årsmøtet ledes av møteleder valgt av årsmøtet. Årsmøtet skal behandle:
  • a) Årsberetning
  • b) Revidert regnskap og budsjett.
  • c) Valg av leder og styremedlemmer og observatør fra støls-/grunneierne, samt valg av representanter til evt. andre styrer hvor vellet er interessert i å være representert.
  • d) Valg av revisor og valgkomité.
  • e) Fastsette medlemskontingenter.
  • f) Innkomne forslag eller saker som styret eller noen annen av vellets medlemmer ønsker å behandle.

  Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer samt eventuelle fullmakter. Ett medlem kan møte med inntil 3 (tre) fullmakter.


 • § 6. Eventuelle forandringer av vedtektene krev 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer samt eventuelle fullmakter. Ett medlem kan møte med inntil 3 (tre) fullmakter.


 • § 7. Oppløsning av Vangsjøen Vel kan bare besluttes når 3/4 av alle vellets medlemmer stemmer for det.
Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.